Wat is ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Eglise Wallonne Dordrecht-Breda-Middelbourg en haar diaconie zijn ANBI op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-overzicht Kerk ANBI-overzicht Diaconie

De ANBI gegevens van onze paroisse:

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Waalse gemeente te Breda-Delft-Dordrecht-Middelburg-Rotterdam
RSIN:864842806
Website adres:www.ewso.nl
E-mail:secretariat@ewso.nl
Adres:Pijlstoep 18
Postcode:2953 CS
Plaats:ALBLASSERDAM
ANBI-overzicht Kerk

De Waalse protestantse gemeente te Breda-Delft-Dordrecht-Middelburg-Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Waalse protestantse gemeente te Breda-Delft-Dordrecht-Middelburg-Rotterdam.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad op dit moment acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Elders op deze site vindt u het beleidsplan (Projet d’Eglise) 2022–2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Deze regeling vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het instandhouden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Klik hier voor het overzicht Baten en Lasten kerkelijke gemeente 2023.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De opbrengsten van in het verleden opgebouwd vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het instandhouden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het instandhouden van het landelijke werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De ANBI gegevens van onze diaconie:

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:Diaconie waalse gemeente te Breda-Delft-Dordrecht-Middelburg-Rotterdam
RSIN864842831
Website adres:www.ewso.nl
E-mail:secretariat@ewso.nl
Adres:Pijlstoep 18
Postcode:2953 CS
Plaats:Alblasserdam
ANBI-overzicht Diaconie

De Waalse protestantse gemeente te Breda-Delft-Dordrecht-Middelburg-Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Waalse protestantse gemeente te Breda-Delft-Dordrecht-Middelburg-Rotterdam.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Elders op deze website vindt u het beleidsplan (Projet d’Eglise) 2022-2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het instandhouden van een  levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit: in de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Klik hier voor het overzicht Baten en Lasten diaconie 2023.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het instandhouden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Ceux qui aimeraient recevoir un exemplaire du règlement local, pourraient le demander par courriel: secretariat@ewso.nl

Voici le lien au: Plan stratégique 2022-2025

RELIRE UNE PREDICATION RECENTE

Paroles, Parole, s’envole (Jean 8,1-11 ; Nombres 12,2-8)

PR R. DEWANDELER – Les chrétiens, comme les juifs et les musulmans, conviennent que la Parole de Dieu est fixée dans la Bible, dans la Torah ou dans le Coran. C’est l’un des biens communs aux trois grands monothéismes selon lesquels la foi est une affaire de dialogue entre Dieu et les hommes. Dieu parle (lorsque les idoles restent muettes) et nous disons que sa Parole est fixée par écrit. Par des hommes, bien sûr : « La Bible n’est pas tombée du ciel ! » La ‘Parole-de-Dieu’ est l’œuvre des hommes, et sans doute pas de ceux qu’on croit. A l’époque supposée de Moïse (-13e siècle), l’écriture hébraïque n’existait quasiment pas ; les livres des prophètes furent élaborés sur plusieurs générations ; le NT n’a pas été fixé avant le 4esiècle. Jésus eût été le meilleur propagateur de sa propre prédication, mais il n’a lui-même rien écrit !

Après ce constat, que reste-t-il de la dite ‘Parole de Dieu’ ? Un texte avec des fautes d’orthographe, parfois des mots inconnus, des contradictions, des réflexions personnelles de copistes en marge du texte, des livres dont on a perdu l’original, des versions différentes des mêmes événements, etc. Au final, un livre comme tous les autres livres de l’Antiquité, avec toutes les imperfections d’un ouvrage écrit de la main des hommes ! 

Pourtant un livre dont nous disons qu’il est inspiré et qu’il est inspirant, qu’il est même ‘Parole de Dieu’ ! Une affirmation qui ne va pas de soi. S’il faut en croire le livre des Nombres, Miryam et Aaron se posaient déjà quelques questions : « Est-ce à Moïse seul que le Seigneur a parlé ? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi ? » (Nb 12) La réponse était qu’il y a deux façons de ‘parler aux hommes’ : Dieu parle de vive voix à Moïse mais en langage énigmatique (en vision) aux prophètes qui doivent ensuite interpréter (cf. Joseph en Égypte). Pour ces derniers donc, une parole sous forme de rêve à déchiffrer et à traduire pour leurs contemporains ; c’est moins clair qu’une parole dictée mais c’est aussi plus ouvert, plus généreux. 

Les pharisiens et les scribes se reposeront la question treize siècles plus tard, au sujet de cette femme considérée comme adultère. « La loi de Moïse nous prescrit de la lapider ; et toi, qu’en penses-tu? » La réaction de Jésus est en deux temps. D’abord il se baisse et trace des signes sur le sol, contrastant avec ceux de Moïse  gravés dans le marbre. Comme pour signifier qu’il y a d’un côté le texte immuable, de l’autre des écrits circonstanciels. Le texte fixé à jamais et la Parole de Dieu toujours à réinventer. Puis se relevant, Jésus invite les pharisiens à s’interroger sur eux-mêmes plutôt que condamner les autres ; il adresse à la femme une parole de pardon et de réhabilitation !

Parole écrite ou Parole parlée ? Parole éternelle ou Parole circonstanciée ? Paul semble connaître la réponse : « La fin de la Loi, c’est le Christ » (Rom 10,4). Ou bien Marc : « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour la loi » (Mc 2,27) Mieux que la parole exclusive des tenants du légalisme, il y a la Parole inclusive de Jésus, qui pardonne et réhabilite la femme dans la communauté des vivants. Parole libératrice qui probablement s’envolera aussitôt, tant elle est contextuelle et qu’elle ne vaut qu’une fois ! Mais elle fait surgir des mondes nouveaux et des existences nouvelles, comme au tout début de la Genèse : « Dieu dit et il en fut ainsi ! » 


Fifty Shades of Wisdom (Matthieu 2,1-12 ; Ephésiens 3,1-12)

PR R. DEWANDELER – Six janvier : la visite des mages. Noël pour les chrétiens orthodoxes. La version de la naissance de Jésus selon Matthieu. Une naissance à dimension cosmologique : des mages venus d’Orient, guidés par un astre, pour célébrer la naissance d’un Messie. Luc rapportait une légende à taille humaine ; Matthieu voit tout en grand, peut-être pour dire déjà l’impact universel qu’aura cette naissance extraordinaire…

Comme en Esaïe 60, il est question de lumière, de gloire du Seigneur, des plus grands rois de la terre, l’or et de l’encens… mais tout converge cette fois vers l’enfant nouveau-né, et vers la nouvelle Jérusalem, horizon de toutes les espérances. 

L’auteur de l’épître aux Éphésiens semble bien avoir relu plus tard cette naissance comme un événement d’ampleur cosmologique. Il parle du mystère du Christ, manifestation de la sagesse de Dieu qui ne s’adresse plus seulement aux juifs mais également aux ‘nations’. Le salut pour tous sans distinction de race ou de religion, tel est le message de la sagesse multiple de Dieu. Une vraie révolution qui fait passer d’une religion exclusive à une religion inclusive, ouvrant les portes de la foi même aux non juifs, aux ‘autres’ ! Révision en profondeur du judaïsme, révolution dans l’histoire du monothéisme, point essentiel de la prédication paulinienne…

Un message plus qu’actuel en ce 21e siècle où l’inter-culturalisme constitue l’un des grands défis pour l’humanité. L’auteur de l’épître aux Éphésiens utilise ce mot absolument unique dans le Nouveau Testament : « la sagesse polupoikilos de Dieu », litt. ‘multicolore’. La sagesse de Dieu infinie en ressources (BJ). 

L’expression ‘sagesse multicolore’ fait songer au récit de la Tour de Babel, véritable apologie de la diversité. Le mythe d’une humanité tentée par le langage unique, obsédée par l’idée d’atteindre le ciel et ‘se faire un nom’. En soi un bel objectif : un monde sans brexit, un continent unifié… or Dieu se méfie de l’uniformité, il met en garde contre ce fantasme de l’unicité. En puissant défenseur de la diversité, le Créateur sème la confusion ! Comme si l’humanité ne valait que dans et par sa diversité !

Fifty shades of wisdom, Cinquante nuances de sagesse. Dieu dont la sagesse possède toutes les nuances. Sagesse multicolore (polupoikilos). Une sagesse arc-en-ciel. Avec en perspective une mission inestimable pour l’Église universelle : faire connaître à l’univers entier la sagesse multicolore de Dieu. L’Église chargée de témoigner et d’annoncer un Dieu arc-en-ciel. Une Église laboratoire de la diversité, modèle pour le monde et pour les sociétés humaines.


Confession de foi environnementale

Comme chrétiens, ancrés dans la tradition biblique, nous professons que l’univers et tout ce qu’il contient sont le fruit de la bonté suprême de Dieu, créateur des Cieux et de la Terre. Nous professons un Dieu qui a donné à l’humanité une place particulière au sein l’ensemble du vivant ; Dieu compte sur nous pour une gestion responsable et respectueuse de notre environnement naturel.Nous considérons l’appel à devenir Église verte comme une mission en vue de la sauvegarde de la création, la préservation et la durabilité des ressources terrestres. Nous redisons notre vision d’un monde de paix, de justice et d’amour ; cela signifie entre autres l’engagement de l’église, de nos paroisses et de nos communautés à respecter la vie dans toutes ses manifestations – humaine, animale, végétale, minérale – et à participer à la construction d’une maison commune dans un esprit œcuménique. Lorsqu’il a créa l’univers, Dieu vit que cela était bon ; aussi nous nous engageons à prendre soin de la terre, des mers et des airs, et de tous leurs habitants, dans la mesure de nos moyens, parce qu’ils sont les signes de la présence et de l’amour de Dieu dans ce monde. Amen.


Noël, plus qu’un faire-part de naissance

Noël, l’annonce d’une naissance. Une annonce ! Pas simplement le faire-part posté par les jeunes parents heureux de présenter leur fils qui pèse 3,5 kilos. Noël, c’est une annonce, une proclamation : celle d’un message qui peut changer nos façons de considérer le monde, la vie, l’existence. Davantage qu’un faire-part, le récit de Luc dégage une signification extraordinaire, merveilleuse, métaphysique : pour ceux et celles qui ont besoin de consolation, Noël est le signe d’un Dieu qui se rend proche d’une humanité qui vaut d’ailleurs le déplacement. Noël, le signe d’une alliance entre le Ciel et la Terre (immanu-ël). Dieu ‘fait corps’ avec l’humanité, littéralement. Aujourd’hui, célébrer Noël, c’est dire que nous croyons en ce Dieu là… et en cette humanité-là. Pas un Dieu distant et indifférent, pas une humanité médiocre et inintéressante : un Dieu d’amour et une humanité capable d’amour.


L’ECHO WALLON est le bulletin mensuel des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas. Il a pour mission d’être un organe de formation, d’information et d’unité. Il paraît dix fois par an et contient tous les renseignements sur les activités des différentes paroisses, des articles signés des pasteurs, des rapports d’événements, etc.

▶️ Consulter le numéro de novembre 2022

▶️ Consulter le numéro d’octobre 2022

▶️ Consulter le numéro d’août-septembre 2022


LE RELIGIEUX DANS LA LITTERATURE FRANÇAISE

ERNEST RENAN – « Continuons d’admirer la ‘morale de l’Évangile’ ; supprimons dans nos instructions religieuses la chimère qui en fut l’âme. Mais ne croyons pas qu’avec les simples idées de bonheur ou de moralité individuelle on remue le monde. L’idée de Jésus fut bien plus profonde ; ce fut l’idée la plus révolutionnaire qui soit jamais éclose dans un cerveau humain ; elle doit être prise dans son ensemble, et non avec ces suppressions timides qui en retranchent justement ce qui l’a rendue efficace pour la régénération de l’humanité. »


ERIC EMMANUEL SCHMITT – « Dieu, j’ai deviné que tu venais. C’était le matin. J’étais seul sur la Terre. Il était tellement tôt que les oiseaux dormaient encore, […] et toi tu essayais de fabriquer l’aube. Tu avais du mal mais tu insistais. Le ciel pâlissait. Tu gonflais les aires de blanc, de gris, de bleu, tu repoussais la nuit, tu ravivais le monde. Tu n’arrêtais pas. C’est là que j’ai compris la différence entre toi et nous : tu es le mec infatigable ! Celui qui ne se lasse pas. Toujours au travail. Et voilà du jour ! Et voilà de la nuit ! Et voilà le printemps ! Et voilà l’hiver ! […] Quelle santé !

J’ai compris que tu étais là. Que tu disais ton secret : regarde chaque jour le monde comme si c’était la première fois. 

Alors j’ai suivi ton conseil et je me suis appliqué. La première fois. Je contemplais la lumière, les couleurs, les arbres, les oiseaux, les animaux. Je sentais l’air passer dans mes narines et me faire respirer. J’entendais les voix qui montaient dans le couloir comme dans la voûte d’une cathédrale. Je me trouvais vivant. Je frissonnais de  pure joie. Le bonheur d’exister. J’étais émerveillé.Merci, Dieu, d’avoir fait ça pour moi. J’avais l’impression que tu me prenais pas la main et que tu m’emmenais au cœur du mystère contempler le mystère. Merci. »

Durant plus de 450 ans, nos quatre communautés locales ont vécu des existences autonomes au sein de la ‘classe wallonne’ (la Réunion wallonne – PKN). Chacune possédait son propre consistoire, sa diaconie, sa gestion financière et, jusqu’au début du 20e siècle, son propre poste pastoral.

Ces dernières années, les églises wallonnes sont devenues de plus en plus fragiles, pour trois raisons principales : la diminution de la pratique religieuse (sécularisation), l’affaiblissement de la langue française aux Pays-Bas et la bonne intégration des paroisses et des paroissiens dans le protestantisme néerlandais. Le nombre de membres a donc fortement chuté, avec comme double conséquence l’autonomie financière des paroisses et la difficulté de trouver des personnes pour assumer les tâches au sein des consistoires.

Se tournant vers l’avenir, nos quatre communautés ont décidé de fusionner : d’abord Dordrecht et Breda (2010), puis Middelbourg (2020), et tout récemment Rotterdam (2022). Administrativement, les quatre communautés ne forment plus aujourd’hui qu’une seule Église Wallonne (paroisse) conduite par un unique consistoire, avec une diaconie, un poste pastoral à plein temps, une lettre d’information, un site Internet, etc.

QUELQUES MOTS D’HISTOIRE

La communauté wallonne de BREDA

La communauté wallonne de Breda doit son existence essentiellement à l’arrivée de protestants fuyant les persécutions en France et en Belgique…

▶️ Commander le livre de Guillaume de Grenelle, La communauté wallonne de Breda – Une histoire de 425 années et même davantage (2015)

————

L’Eglise Wallonne à DORDRECHT

Au 16e siècle, les Pays-Bas du Nord et du Sud font partie du grand empire de Charles Quint. En 1555, Philippe II succède à son père comme Seigneur des Pays-Bas et roi d’Espagne…

▶️ Commander le livre de Herman van Duinen, L’Eglise wallonne – Dordrecht – Hollande. 425 années en textes et en images (2012)

————

Le temple wallon à MIDDELBOURG

Fondée en 1574 dans une ville autrefois économiquement et intellectuellement centrale, l’Église Wallonne de Middelbourg est la plus ancienne des communautés protestantes francophones aux Pays-Bas…

▶️ Consulter l’article de Tarquinius Noyon

————

L’Eglise Réformée Wallonne de ROTTERDAM

Le protestantisme a pu se développer dans les Pays-Bas grâce à la convergence de développements, de caractère tant politique que spirituel et culturel, qui, pour une grande partie, ont débuté hors de ses frontières…

▶️ Commander le livre de V.H. de Villeneuve, Les quatre siècles d’histoire de l’Eglise Réformée Wallonne de Rotterdam (1999)

————

LES EGLISES WALLONNES AUX PAYS-BAS

Pr DEWANDELER – Pas vraiment wallonnes au sens où on l’entend en Belgique, pas tout à fait néerlandaises de par leur histoire, pas seulement francophones, les Églises Wallonnes constituent un phénomène original dans le paysage religieux et linguistique européen…

Des églises refuge – Les Églises Wallonnes représentent la branche francophone de l’Église protestante aux Pays-Bas. A ce titre, on pourrait tout aussi bien les nommer Églises protestantes francophones. L’adjectif ‘wallonnes’ vient du fait que la plupart d’entre elles furent fondées au 16e siècle par des protestants réformés issus des provinces du Sud des Pays-Bas (l’actuelle Belgique et la région de Lille). Un siècle plus tard, au lendemain de la Révocation de l’Édit de Nantes (1685), les Huguenots quittèrent la France et trouvèrent refuge dans ces églises francophones. Au 18e siècle, un nouveau flux d’immigrés venus des Alpes franco-suisses, les protestants vaudois, vinrent les rejoindre. De nos jours, des familles africaines francophones y trouvent une terre d’accueil pour célébrer la foi chrétienne. Si les Églises Wallonnes ont gardé leur appellation d’origine, elles sont à proprement parler des « communautés protestantes francophones aux Pays-Bas ».

Le bilinguisme – Dès les origines, ces communautés francophones firent tout naturellement partie du protestantisme néerlandais. Même si leur population s’est progressivement intégrée dans la culture et la langue du pays, les cultes en langue française ont été maintenus. De nos jours, la majorité des personnes qui les fréquentent sont des Néerlandais ayant un lien particulier avec la francophonie. Ainsi, du fait de ce bilinguisme, si le culte est toujours célébré en français, le café de l’amitié se boit… dans les deux langues.

Des églises multiconfessionnelles – Contrairement à la plupart des églises aux Pays-Bas, les Églises Wallonnes, toutes d’origine réformée, ne sont pas des ‘églises confessionnelles’, c’est-à-dire qu’elles ne se définissent pas par rapport à une théologie particulière. Cela s’explique par le fait que, la langue étant une raison importante pour s’y rencontrer, les Églises wallonnes n’ont pas subi les grandes divisions ayant marqué l’histoire du protestantisme néerlandais. Aujourd’hui, de multiples sensibilités théologiques cohabitent sans difficulté (réformés, luthériens, remontrants, catholiques, évangéliques, libéraux…), sans oublier la présence de personnes qui se définissent comme non-croyants mais apprécient ces moments de rencontre et de méditation en français.

Pour autant, les Églises Wallonnes sont membres à part entière de l’Église protestante aux Pays-Bas (Protestantse Kerk in Nederland), dont elles reconnaissent et acceptent la Discipline ecclésiastique, où elles sont représentées à différents niveaux de décision et au sein de laquelle elles assument leurs responsabilités.

Mensuellement, une lettre d’information (infolettre) est envoyée par courriel aux membres et amis de la paroisse pour annoncer les principaux rendez-vous du mois à venir (cultes, cercle de discussion, répétitions de la chorale, événement…). Si vous souhaitez recevoir personnellement notre infolettre, veuillez communiquer au pasteur Dewandeler votre nom, prénom et votre e-mail à envoyer à pasteur@ewso.nl.

 

Les Églises Wallonnes aux Pays-Bas constituent la branche francophone de la Protestantse Kerk in Nederland. Les premières paroisses furent fondées au XVIe siècle, suite à l’exil de familles protestantes venues des provinces du Sud des Pays-Bas (l’actuelle Belgique et le Nord de la France), d’où l’appellation “Églises Wallonnes”. Dans les siècles qui suivirent, des réfugiés huguenots (France), vaudois (Alpes franco-suisses) et africains francophones rejoignirent ces communautés et en fondèrent de nouvelles. A la fin du XVIIIe siècle, les Pays-Bas comptaient quelque 80 églises wallonnes. Toutefois, principalement en raison de la perte d’influence de la langue française, de l’intégration de ces églises dans le paysage protestant néerlandais et de la sécularisation, il ne reste aujourd’hui qu’une douzaine de communautés.

L’Église Wallonne du Sud-Ouest procède de la fusion de quatre anciennes paroisses autonomes sises à Breda, Dordrecht, Middelbourg et Rotterdam. Elle fait partie de la Protestantse Kerk in Nederland, au sein de la classe Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Notre communauté de foi cherche à vivre sa fidélité à l’Evangile en français, dans un environnement non francophone.

———

De Waalse Kerk Breda-Dordrecht-Middelburg-Rotterdam maakt deel uit van de ring van de Waalse Kerken (Réunion Wallonne) binnen de classis Noord-Brabant, Limburg, Réunion Wallonne (PKN). Ze komt voort uit de fusie van vier voormalige Waalse kerken in Dordrecht (Zuid-Holland), Breda (Noord-Brabant), Middelburg (Zeeland) en Rotterdam (Zuid-Holland). In iedere plaats worden diensten in het Frans gehouden.

fr_FRFrench